Tjänster

Hem » Tjänster

Brandskyddsdokumentation

I samband med ny-, om- eller tillbyggnad som är bygglovspliktigt där det ställs krav på brandskyddsdokumentation kan vi projektera och dokumentera på vilket sätt fastigheten ska skyddas mot brand. Inom detta område erbjuder vi olika konsulttjänster och rådgivning.

Brandorsaksutredningar

Efter en brand sker en utredning enligt lagen om skydd mot olyckor av räddningstjänsten, även polisen utreder i vissa fall för att utreda om det föreligger något brott. För försäkringsbolag och andra inblandade kan det vara viktigt att ta reda på brandorsaken och brandens förlopp. Resultaten från brandutredningarna ger information och kunskap om brandorsaker och brandförlopp så att liknande bränder kan förebyggas. Det kan också vara intressant ur ett ersättningsperspektiv vad som orsakat branden. Vi utför utredningar i hela landet åt flertalet försäkringsbolag och skadekonsulter.

Brandskyddsinventering

Med en nuläges beskrivning får man en uppfattning hur man lever upp till lagstiftning och egna krav gällande risker och åtgärder. Med en brandskyddsinventering får du svar på hur bra skyddet är och vad du kan göra för att förbättra det.

Klassningsplaner och hantering av brandfarliga varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ställs krav på hantering och förvaring  I utrymmen där brandfarliga ämnen hanteras finns risk för att explosiva gasblandningar kan bildas. Därför ska en klassningsplan finnas som beskriver riskområden för explosiv miljö och hur de är klassade. Vi bistår med hjälp vid ansökan om tillstånd, riskutredning samt rutiner vid hantering av brandfarliga varor.

Risk- och konsekvensanalys

Riskanalysen har till uppgift identifiera, värdera och prioritera risker, med avsikt att eliminera, förebygga eller reducera konsekvenserna av skaderiskerna.


 

Våra utbildningar


Brandskyddsmålning

Vi utbildar målare för auktoriserad brandskyddsmålning med våra brandskyddande och flamskyddande färger & lacker. Detta för att de skall kunna utföra korrekt och dokumenterad brandskyddsmålning. Kontakta oss för mer information!


 

 

envirograf11-300x55

Heta Arbeten

Vi har regelbundet utbildningar i Heta Arbeten i vår lokal i Stenungsund och vi har 2  instruktörer som är Huvudinstruktör Heta Arbeten (utbildar Heta Arbeten instruktörer):

Nu har vi även Heta Arbete kurser i Stockholm med egen personal!

Vi har även hållit Heta Arbeten kurser i Lettland och Tyskland, då på engelska.
Kontakta oss för information!

Vi kan även komma ut till er och hålla utbildningen och nu kan vi även erbjuda Heta Arbete på engelska!

För anmälan och information, kontakta oss via mail, info@eldochvatten.se eller på telefon 0303-65420
För pris och villkor, läs mer i Heta Arbete-prislista

 

IMAG0607

 

svbflogo-300x47-1

Hazardous Hot Work

We can also offer an english version of “Hazardous Hot Work”
Contact us by email, info@eldochvatten.se or telephone +46 (0) 303 654 20.
We have had a number of Hot Work courses in english in Germany and Latvia! We can come to you and do the course!

Conditions Hazardous Hot Work


 

English_flag

Brandskyddsansvarig

Kursen vänder sig till den som har ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till ansvariga för inköp av företagets brandskydd.

Brandskyddskontrollant

Kursen vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för brandskyddskontroll enligt organisationens SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete.


 

Brandfarlig vara

Kursen riktar sig till personer som skall vara föreståndare för brandfarlig vara i enlighet med lagen om brandfarlig och explosiv vara.

Kursens innehåll är utformat enligt de anvisningar och föreskrifter som ges ut av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Målgrupp och syfte

Kursen riktar sig till personer som skall vara föreståndare för brandfarlig vara i enlighet med lagen om brandfarlig och explosiv vara.

Kursens innehåll är utformat enligt de anvisningar och föreskrifter som ges ut av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Efter genomförd utbildning skall deltagarna känna till reglerna för tillstånd och hantering av brandfarlig vara, kunna ansöka om tillstånd för hantering av brandfarlig vara samt kunna fungera som föreståndare för brandfarlig vara.

Efter avslutad kurs erhåller deltagarna ett diplom som visar att de har genomgått kompetensutbildning i enlighet med kraven.

Utbildningsmål och kursinnehåll

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kunskap om:

 • Brandfarliga varors egenskaper
 • Lagen och förordningen om brandfarlig vara
 • MSBs föreskrifter
 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
 • Tillsyn och kontrollrutiner
 • Ansvarsfrågor vid heta arbeten
 • Brandsläckningsutrustning
 • Praktiskt försök och demonstration
 • Beredskap vid olyckor
 • Onödiga larm