×

Hypoxic faq

Hem » Brand & säkerhet » Hypoxic faq

Vad är inert luft?

Inert luft är en blandning av ren luft men där förhållandet mellan syre och kväve har förändrats. Normal luft består av 78% kväve och 21% syre ich 1% övriga ämnen. I inert luft har syrehalten sänkts till 15-16%, vilket resulterar i en luftblandning där det inte går att tända öppen eld samtidigt som det är fullt möjligt att andas normalt och uppehålla sig.

Hur tillverkas Inert luft?

Genom inertluft-generatorer skiljs syre ut från vanlig luft genom membran som rensar luften på molekylnivå?
Detta medför också att  luften blir ultraren – helt utan föroreningar. Luften trycks genom anläggningen med  hjälp av tryckluftskompressorer. Det tillförs ingenting annat än luft från rummet där  kompressorn är placerad. Det tillsätts överhuvudtaget inga andra substanser – det  är endast blandningsförhållandet mellan syre och kväve som förändras.

Vad är den största fördelen med Inert Luft jämfört konventionella släckningssystem?

Den stora fördelen är naturligtvis att man kan uppehålla sig i inert luft utan  kvävningsrisk. Inert Luft är dessutom inte ett släcksystem utan ett system som  förhindrar en brand från att uppstå! De flesta material är omöjliga att antända i en miljö kontrollerad av Inert Luft(det finns några undantag som inte heller inert  släckgas (10-12% syre) klarar att släcka (se NFPA Standard 2001). Dagen  släcksystem kan inte med absolut säkerhet testas att de faktiskt fungerar som  förutsagt vid en eventuell brand. Ett Inert Luft system är däremot “alltid på” och man har därför full kontroll på att anläggningen faktiskt fungerar – hela tiden.

Kan människor uppehålla sig i ett rum med Inert Luft?

Ja, vid en syrenivå på 15% och normalt atmosfäriskt tryck kan man uppehålla sig i sex timmar, varefter man bör ta en paus i normal luft i 30 minuter. En inertluftnivå på 15% syrehalt motsvarar i praktiken samma syrenivå som i ett normalt passagerarflyg. Om fysiskt ansträngande arbete skall utföras i ett rum med Inert Luft bör en hälsokontroll först genomföras. Människor med hjärt- eller lungproblem bör också genomgå en hälsokontroll före vistelse av längre varighet. I värsta fall kan vistelse i rum med inert Luft medföra huvudvärk och illamående och man bör då lämna rummet. Över tio miljoner människor över hela världen har erfarenhet av Inert Luft genom användning av höjdhus (höghöjdsträning) utan att allvarliga biverkningar registrerats hittills.

Det går ju att tända en tändsticka i ett flygplan och tända stormkök på hög höjd?

Ja, det kan man. I ett flygplan eller en fjälltopp över 2400 möh är luften tunnare pga reducerat partialtryck men det är fortfarande 21% syre, 78% kväve i luftblandningen. Antändningsprocessen får därmed tillgång till syre och därmed göra en eld möjlig. I en miljö med Inert Luft är syrenivån reducerad till 15-16% utan att andra tillsatser gjorts. Detta sker under samma tryck som vid havsnivå vilket betyder att det är fler syremolekyler per kubikmeter luft än om du befinner dig på t ex 2400 möh. Konsekvensen blir att kvävemolekylerna blir förhållandevis fler än syremolekylerna och lägger sig som en “brandfilt” runt varje syremolekyl vilket gör att antändningsprocessen inte får tillgång till syre. En brand måste ha tillgång till syre för att kunna uppstå.Andningssystemet har däremot inga problem med att utnyttja syre i Inert Luft. Resultatet är alltså en luftblandning där det är omöjligt att tända eld samtidigt som det är möjligt att andas normalt.

Varför rekommenderas Inert Luft till datarum, arkiv och museimagasin?

Förutom att man med Inert Luft får en luftblandning där det inte är möjligt att tända eld, ger syrereducerad luft även den effekten att oxidering reduceras. Detta medför att nedbrytninshastigheten på material som lagras i Inert Luft sänks. Metoden är välkänd inom vakuumförpackning av mat där man suger ut syret, eventuellt tillsätts kväve för att utöka matens hållbarhet. På museum och arkiv där oersättliga föremål förvaras, är brand något av det värsta som kan inträffa. Vid brand är det inte bara rök och eld som skadar, man får också stora sekundära skador vid användning av traditionella släckmetoder som t ex sprinklers. Dessutom, Inert Luft produceras genom att rensa luften på molekylnivå och med full kontroll på lufttemeratur och fuktighet, vilket innebär att man får ultraren luft –helt fri från föroreningar. Detta har ett stort värde för högteknologiska rum, t ex datarum.

Hur omfattande är utrustningen för att skapa Inert Luft?

Jämfört med konventionella släcksystem kräver Inert Luft anläggning lite – inte minst i förhållande till de rörsystem som krävs. Anläggningens storlek är inte beroende av rummets samlade volym utan snarare rummets läckage, dess lufttäthet, hur snabbt rummet skall fyllas med Inert Luft, aktivitetsnivå och antal människor som skall uppehålla sig där samtidigt. Kontakta oss för en genomgång av ditt projekt, dimensionering och offert.

Hur tätt måste rummet vara för att kunna använda Inert Luftanläggning?

Rum skall vara så lufttäta som möjligt för att vara ekonomiskt och effektivt. Vi kan leverera utrustning som reducerar syrehalten ned till 15% i nästan alla rum men ju mer förseglat rummet är, desto lägre blir driftskostnaderna. För större anläggningar kan det bli stora skillnader i kostnad mellan ett bra och ett dåligt förseglat rum. Man kör inte gärna luftkonditionering i ett rum med öppna fönster, principen är den samma. Man kan tryggt säga att ett rum med läckage om 1% av den samlade volymen (dvs 24% av rumsvolymen per dygn) är väl ägnat för en Inert Luftanläggning.

Vilket underhåll krävs?

Underhållsintervallen är jämförbara med ordinarie brandlarmsystem. Anläggningen bör ha tillsyn var sjätte månad och luftfilter byts en gång per år. Kompressor, inertluftgenerator och tillhörande membran har en förväntad livslängd på tjugo år om serviceintervall görs som ovan (inklusive byte av slitagedelar och oljebyte). Hypoxic Technologies erbjuder ett standard serviceavtal knutet till garantiansvaret som de påtar sig vid leverans av kompletta anläggningar.

Hur påverkas Inertluftanläggning av existerande ventilationsanläggning?

Eventuella klimat-, ventilations- och värmeanläggningar måste avgränsas till att endast omfatta de(t) rum(men) som Inertluftanläggningen skall betjäna, annars försvinner inertluften ut i kanalerna och det blir antingen omöjligt att fylla rummet med tillräcklig mängd Inert Luft eller så eskalerar driftskostnaderna okontrollerbart. Det är fullt möjligt att koppla en Inert luftanläggning till existerande ventilations-/klimatanläggning men det säkraste är att bygga en isolerad Inert luftanläggning. Kom ihåg att en Inert luftanläggningär en kontrollerad miljö, med kontrollerad åtkomst precis som i ett flygplan. Den fungerar på samma sätt som en klimatanläggning.

Hur mycket kostar en Inert luftanläggning?

Det är omöjligt att ge ett generellt svar på detta. Det beror på rummets storlek, dess läckagetäthet, hur fort kunden vill kunna fylla rummet med Inert luft osv. En Inert luftanläggning är oavsett inte billig men i förhållande till konsekvenserna av en brand så är den inte heller dyr. Det är hur som helst ett faktum att en Inert luftanläggning blir mer kostnadseffektiv ju större areal som skall skyddas. För volymer på 1000 kubikmeter eller större är Inert luftanläggning att föredra ekonomiskt framför konkurrerande släcksystem i tillägg till den överlägsna nyttan en Inert luftanläggning ger jämfört konventionella lösningar. För mindre anläggningar, under 200 kubikmeter, kan det av många upplevas som att investeringskostnaden av en anläggning är ganska hög, men om man ser på den totala livstidskostnaden är det också här en konkurrenskraftig lösning. Det bästa råd vi kan ge: Ta kontakt med oss för en genomgång av ditt projekt, dimensionering och ett överslag – det är oavsett gratis.

Vilka restprodukter skapas vid produktion av Inert Luft?

Syret i luften skiljs ut med hjälp av membranseparatorer, en väl beprövad teknologi som har använts för att producera kväve och vatten ombord på båtar i årtionden. Restprodukterna vid framställan av Inert Luft är vatten och syre. När den brandsäkra luften återigen blandas med restprodukterna skapas helt vanlig luft. Detta betyder att inga miljöproblem eller skadliga ämnen att bekymra sig över. Tryckluftskompressorn genererar därtill värme men denna kan föras över till andra rum och därmed användas som värmekälla. Hypoxic Technologies är mao ett grönt företag med produkter som överensstämmer med Kyoto-avtalet.

Vad sker med syret som skiljs ut?

Den syrerika luften – även kallad avgaser – som skiljs ut vid produktion av Inert Luft, leds ut via rör från anläggningen, som regel ovanför taket (syre är i sig inte brännbart men brandfrämjande). Avgaserna bör dras ut med hjälp av explosionssäker fläkt utrustad med alarmfunktion vid driftstopp.

Vi har redan en kompressor – kan den användas?

Ja, generellt kan vi använda de flesta kompressortyper och koppla dessa till Inert luftgeneratorn. Förutsättningen är att kompressorn har tillräcklig kapacitet. Det bör heller inte vara för stort avstånd från kompressor till Inert luftanläggning men 30-40 meter går bra förutsatt att det inte är för många krökar på rören. Enligt garantier om användning, livstid och kapacitet bör det i vissa sammanhang övervägas att investera i en ny kompressor.

Är det något speciellt att tänka på vid val av kompressor?

Det är särskilt två saker som är viktiga vid val av kompressor. För det första måste rummet den placeras i ha tillräcklig med luft/ventilation. Detta eftersom den luft som kompressorn skickar till Inert luftanläggningen tas ur det rum den står i. För det andra, uppskattningsvis 70% av kompressorns energiförbrukning konverteras till värme. Återanvändning av denna värme – t ex uppvärmning av angränsande rum – rekommenderas so energiekonomisk lösning. Alternativt måste någon kylutrustning monteras om inte till-luften är tillräcklig och tillräckligt kall, vilket ger ökade driftskostnader.

Måste Inert luftanläggningen monteras i det rum som skall skyddas?

Nej, detta sker som regel inte. Ofta vill kunden nyttja en Inert luftanläggning till att skydda flera rum samtidigt och det säger sig då självt att anläggningen kan placeras “var som helst”. Ofta placeras Inert luftgenerator och kompressor i ett närliggande teknikrum/maskinrum. Hänsyn till oljud och värmeutveckling måste också tas med i beräkningen när man utvärderar bästa placering.

Vilken typ av säkerhetsutrustning och alarm ingår?

Säkerhet är hela affärsidén för Hypoxic Technologies. Med våra system medföljer monitoreringsutrustning som kontinuerligt övervakar syrenivån i rum som förses med Inert Luft. Skärmar som visar aktuell syrenivå kan monteras både i och utanför skyddade rum. Det medföljer ljud- och ljusalarm som varnar vid för hög/låg syrenivå. Inertluftsystemen kan vid förfrågan också skräddarsys för att  kommunicera med styrsystem till existerande klimat- och alarmanläggningar.

Hur lång leveranstid är det på Inert luftanläggning?

Leveranstid varierar beroende på projektets storlek och komplexitet men normalt är leveranstiden fem till åtta veckor efter beställning.

Hur förhåller sig Inertluft till gällande standarder och arbetsmiljö?

Det finns över 300 Inert luftanläggningar bara i Europa. Dessa är inte bara baserade på förblandad Inert luft utan även på en tidigare metod baserad på att närmast rent kväve förs in i rum där det blandas med vanlig luft tills syrehalten i luften når 15%.  Detta är rent hälsomässigt en mer osäker metod än tillförsel av färdigblandad Inert luft. Oavsett – även flera av dessa anläggningar tillfredställer försäkringskrav enligt regelverk från försäkringsbolaget Allianz för stora lager som ofta är fryslager. Detta sträcker sig tillbaka till tidigt 1990-tal. År 2001 blev metoden med införsel av färdigblandad Inertluft patentsökt och senare beviljat. Detta fick producenter av släckgaser att reagera med att blockera Inertluft från att tas med i existerande standarder som NFPA 2001 för “Clean Agents”, bl a med med hänvisning till att Inertluft är andningssäker luft och inte en gas och därför inte passar in i formatet för NFPA 2001-standarden för “rena släckmedel”. Samtidigt är det ett faktum att ventilation med Inertluft inte kräver någon standard utöver dokumentation med hänseende på hälsa, miljö och säkerhet. De flesta kunder etablerar brand- och andningssäker ventilation i eget intresse för datarum, museer och liknande. Där det finns krav på sprinkleranläggning står det företrädesvis sprinkleranläggning i samma rum. Så länge föreskrifter inte kräver Inertluft enligt bestämd standard täcker HMS-dokumentationen kraven.
Det är faktiskt ännu enklare: I USA har miljömyndigheten vid EPA medvetet inte certifierat eller lagt restriktioner på Inertluft eftersom det är just ren luft. I maj 2008 sattes likväl ett eget internationellt standardiseringsarbete igång genom det nya institutet SAIPHS (Summit Air Institution for Preservation, Health and Safety) för att samla alla intressenter runt teknologin. Hypoxic Technologies deltar i detta arbete.

Vad är SAIPHS?

SAIPHS är en förkortning för Summit Air Institution for Preservation, Health and Safety. Detta är ett internationellt institut som etablerades i maj 2009 och skall arbeta för att etablera en egen, öppen standard samt “Best Practice” (BSI PAS Standard) för brandsäkring med Inert luftanläggningar. Utarbetning av riktlinjer för säkerhet och installation för Inertluftanläggningar, samt koordinerad vidareutveckling av teknologin och applikationer är också en central del i arbetet. Institutet administreras av det oberoende internationella konsult- och rådgivningsföretaget COWI. Hypoxic Technologies är registrerad medlem av SAIPHS.

Varför används begreppet “absolut brandsäkerhet” om Inert Luft?

Alla dagens former för branddetektering och släckning baseras på följande fakta för att de skall fungera: Det måste börja brinna. Konsekvensen av detta är att oberoende av hur bra brandskyddet är så kommer det uppstå skador. Den optimala formen för brandskydd är därför att förhindra att en brand överhuvudtaget uppstår – att en antändning inte kan ske, alltså absolut brandsäkerhet – och det är detta som skiljer systemen från Hypoxic Technologies från alla andra konventionella släckmetoder i världen!