×

Brandventiler

Hem » Brandventiler

Firebreather brandsäkra ventiler

Luftventiler med inbyggt brandskydd
Firebreather passiva brandventiler möjliggör nödvändig ventilation samtidigt som de omedelbart blockerar brandspridning. Brandventilerna kräver ingen aktivering, har inga detektorer eller rörliga delar!
FB Ventilernas konstruktion stoppar ev. gnistregn innan värmen startar expansion av det svällande materialet. En stor skillnad mot andra lösningar som är helt öppna tills värmen har tätat dem.

Fire safety of facades – artikel

 

 

 

FB_Firebreather-1

FB_Takfot

FB_Luftspaltsventil

FB_Overstromsventil

FB_Luftluckeventil

Användningsområden för FB Brandventiler:

brandskal

 

Utdrag ur Boverkets Byggregler, BBR (BFS 2015:3)

5:535 Vinds- och undertaksutrymmen

Vinds- och undertaksutrymmen ska utformas så att skyddet mot brandspridning mellan brandceller upprätthålls.
De ska dessutom utformas så att omfattande brandspridning begränsas.
Undertaksutrymmen som sträcker sig över flera brandceller ska vara avskilda i samma omfattning och i lägst samma brandtekniska klass som krävs för underliggande brandcellsskiljande väggar. (BFS 2014:3).

Allmänt råd
För att upprätthålla skyddet mot brandspridning mellan brandceller, bör särskild hänsyn tas till behovet av skydd mot brandspridning till och på vinden, och takkonstruktionens bärförmåga vid brand.
Risken för brandspridning från fönster via takfot till vind, som utgör en annan brandcell bör begränsas.
Detta kan exempelvis ske genom att takfoten utförs med avskiljande förmåga i lägst klass EI 30.
Om vind och underliggande plan utgör skilda brandceller bör vinden delas in i brandceller om högst 400 m2 med brandcellsgränser i lägst klass EI 30.
Därutöver bör vindar i Br1-byggnader under samma förutsättning delas upp i delar om högst 1 200 m2 med brandcellsgränser i lägst klass EI 60. Uppdelning behöver inte göras om isoleringen i vindsbjälklaget är av klass A2-s1,d0 och det endast finns en begränsad mängd brännbart material eller brännbara byggnadsdelar ovanför vindsbjälklaget.
Byggnadsdelar bör då vara av lägst klass B-s1,d0. (BFS 2014:3).

Vår lösning: FB Luftspaltsventil eller FB Takfotsventil


5:536 Skydd mot brandspridning från intilliggande tak
Skydd mot brandspridning till brandcell belägen högre än ett intilliggande tak ska upprätthållas. (BFS 2011:26).
Allmänt råd
Skyddet kan exempelvis upprätthållas genom en kombination av skydds-avstånd, avskiljande konstruktion, skydd mot strålning och obrännbar taktäckning. Exempel på godtagbara lösningar kan vara att:
– Ytterväggen till den högre belägna brandcellen, inklusive fönster, upp till en höjd av 5 meter ovanför det intilliggande taket ges ett brandmotstånd som motsvarar kravet på avskiljande konstruktion. För fönster som utgör mindre än 20 % av berörd yta kan dock brandteknisk klass EW 30 accepteras.

Vår lösning: FB Luftspaltsventil eller FB Takfotsventil


5:538 Avskiljning mot loftgångar
Konstruktioner mot inglasade loftgångar, och loftgångar som är den enda utrymningsvägen, ska utformas så att brand- och brandgasspridning begränsas.
Trapphus i minst tre våningsplan ska utformas så att brand- och brandgas-spridning mot loftgång begränsas. (BFS 2014:3).
Allmänt råd
Fönster, dörrar och andra konstruktioner som ansluter mot inglasade loftgångar bör utföras i lägst klass EI 30.
Om utrymning endast kan ske i en riktning, och loftgången utgör den enda vägen till närmaste utrymningsväg, bör de brandceller som man passerar, inklusive fönster och dörrar, utföras i lägst klass EI 30.
Dörrar mellan trapphus och loftgångar bör avskiljas i lägst klass E15-C. (BFS 2014:3).

Vår lösning: FB Vädringslucka


5:551 Ytterväggar i byggnad klass Br1
Ytterväggar i byggnader i klass Br1 ska utformas så att
1. den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller,
2. brandspridning inuti väggen begränsas,
3. risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas,
4. risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas.
Allmänt råd
Ytterväggskonstruktioner som vid provning enligt SS-EN 13501-2 med brandpåverkan enligt kapitel 4.2 (standardbrandkurvan) uppfyller tillämp-liga delar av kraven i avsnitt 5:531 på avskiljande funktion uppfyller föreskriftens krav i punkt 1.
Ytterväggar som enbart innehåller material av lägst klass A2-s1,d0 eller som avskiljs på ett sådant sätt att en brand inuti väggen hindras från att sprida sig förbi avskiljande konstruktion, uppfyller föreskriftens krav i punkt 2 på skydd mot brandspridning inuti väggen.
Ytterväggar uppfyller föreskriftens krav i punkt 3 om de utförs i lägst klass A2-s1,d0. Som alternativ kan kraven uppfyllas med en fasadbeklädnad i lägst klass D-s2,d2 och om något av följande villkor är uppfyllda
– byggnaden har högst två våningsplan,
– beklädnaden, oavsett byggnadens höjd, täcker endast byggnadens bottenvåning,
– byggnaden har högst åtta våningsplan och förses med automatiskt släcksystem samt att fasadytan i bottenvåningen utförs i material i lägst A2-s1,d0,
– byggnaden har högst åtta våningsplan och brännbart material av lägst klass D-s2,d2 endast täcker en begränsad del av fasadytan.
Ytterväggar bör utformas så att kravet i punkt 4 uppfylls så att risken för nedfallande byggnadsdelar, såsom glassplitter, mindre putsbitar och liknande begränsas.

Ytterväggskonstruktion som klarar provning enligt SP FIRE 105 med förutsättningarna nedan uppfyller punkt 2, 3 och 4 av föreskriften.
För ytterväggar till byggnader med högst åtta våningsplan om det vid provningen visas att
a) inga stora delar av fasaden faller ned, t.ex. stora putsstycken, plåtar eller glasskivor, vilka kan orsaka fara för utrymmande människor eller räddningspersonal,
b) brandspridningen i ytskiktet samt inuti väggen begränsas till under-kanten av fönster två våningar ovanför brandrummet, och
c) inga yttre flammor uppträder som kan antända takfoten belägen ovanför fönstret två våningar ovanför brandrummet. Som likvärdigt
kriterium gäller att gastemperaturen strax under takfoten inte överstiger 500 °C under en sammanhängande tidsperiod längre än 2 minuter eller 450 °C längre än 10 minuter.
För ytterväggar i byggnader med fler än åtta våningsplan gäller vid provningen förutom kriterierna a–c att ytterväggen inte ökar risken för brandspridning till annan brandcell i någon våning ovanför brandrummet. Som likvärdigt kriterium vid provning enligt SP FIRE 105 gäller att det totala värmeflödet in mot fasaden i centrum av fönstret i våningen ovanför brandrummet inte överstiger 80 kW/m2. (BFS 2014:3).

Vår lösning: FB Luftspaltsventil


5:232 Avskiljande konstruktion
Med avskiljande konstruktion avses en konstruktion såsom bjälklag och väggar – inklusive genomföringar och liknande samt anslutningar till angränsande byggnadsdelar – som motstår hela eller del av ett brandförlopp. Avskiljande konstruktion ska uppfylla relevanta krav på integritet och isolering.
Kravet att brand- och brandgasspridning ska begränsas ska tillämpas med beaktande av vilka brandförlopp som kan förväntas och byggnadens skyddsbehov. (BFS 2011:26).

Vår lösning: FB Ventiler


 

Firebreather® teknologin (FB)

är ett unikt koncept for utveckling av passiva ventilationsgaller och luftventiler som har den unika egenskapen att de blockerar spridning av flammor, värme och gnistor med omedelbar verkan vid ett brandtillbud.
Teknologin är patenterad och uppfinningen är den första som möjliggör ett omedelbart och tidsoberoende brandklassat stopp i ett ventilerat element utan att detta innebär rörliga delar, detektorer, kablage eller aktivering.
Brandmotståndet kan uppgå till flera timmar (beroende av ventilationsgallrets dimensioner). Teknologin löser därmed på ett elegant sätt problem som det tidigare inte har existerat några bra lösningar för.

Norskt patent är beviljat, teknologin är även patentsökt internationellt, då marknaden för teknologin är global.

Användningsområden:

FB-teknologin kan användas i många olika produktapplikationer med varierande användningsområden. Med utgångspunkt i den patenterade FireBreather-teknologin kommer det att utvecklas anpassade lösningar för brandsäker ventilering i byggnader, fartyg, offshoreinstallationer, industri etc.

Firebreather-skiss

Följande principer kombineras i Firebreather-teknologin:

Flamskyddande element
Värmeabsorberande element
Värmeackumulerande element
Termiskt brott
Grafitbaserat material som expanderar och tätar

Teknologin är patenterad och resultatet har uppnåtts genom att kombinera flere kända principer för att hindra brandspridning. Ingen av dessa principer fungerar tillfredställande var för sig men i kombination som i den patenterade lösningen, fungerar de omedelbart och upp till flera timmar, beroende av ventilationsgallrets dimensioner.

Det unika med ventilen är kombinationen momentant brandstopp som fungerar från första millisekund, ett värmeabsorberande och värmeackumulerande element som förlänger flamstopps-effekten i upp till fem minuter, ett termiskt brott som förhindrar att ventilen blir så varm på den skyddade sidan att den kan antända något och en list av intumescentmassa som stänger ventilen fullständigt för brandspridning inom ett par minuter. Kombinationen av principerna gör att ventilen hindrar brandspridning från första millisekund och upp till flera timmar.

Godkännande/tester:

FB Takfotventil har Tekniskt Godkännande Sintef 2405 och är brandklassat enligt EI30.

FB Luftspaltventil har Tekniskt Godkännande SINTEF 010-0238 och är brandklassat enligt EI30/EI60.

FB Överströmsventil har Tekniskt Godkännande SINTEF 20187 och är brandklassat enligt EI30/EI60.