×

Blog Archives

Vad är inert luft?

Inert luft är en blandning av ren luft men där förhållandet mellan syre och kväve har förändrats. Normal luft består av 78% kväve och 21% syre ich 1% övriga ämnen. I inert luft har syrehalten sänkts till 15-16%, vilket resulterar i en luftblandning där det inte går att tända öppen eld samtidigt som det är…

Läs mer

Hur tillverkas Inert luft?

Genom inertluft-generatorer skiljs syre ut från vanlig luft genom membran som rensar luften på molekylnivå? Detta medför också att  luften blir ultraren – helt utan föroreningar. Luften trycks genom anläggningen med  hjälp av tryckluftskompressorer. Det tillförs ingenting annat än luft från rummet där  kompressorn är placerad. Det tillsätts överhuvudtaget inga andra substanser – det  är…

Läs mer

Vad är den största fördelen med Inert Luft jämfört konventionella släckningssystem?

Den stora fördelen är naturligtvis att man kan uppehålla sig i inert luft utan  kvävningsrisk. Inert Luft är dessutom inte ett släcksystem utan ett system som  förhindrar en brand från att uppstå! De flesta material är omöjliga att antända i en miljö kontrollerad av Inert Luft(det finns några undantag som inte heller inert  släckgas (10-12%…

Läs mer

Kan människor uppehålla sig i ett rum med Inert Luft?

Ja, vid en syrenivå på 15% och normalt atmosfäriskt tryck kan man uppehålla sig i sex timmar, varefter man bör ta en paus i normal luft i 30 minuter. En inertluftnivå på 15% syrehalt motsvarar i praktiken samma syrenivå som i ett normalt passagerarflyg. Om fysiskt ansträngande arbete skall utföras i ett rum med Inert…

Läs mer

Det går ju att tända en tändsticka i ett flygplan och tända stormkök på hög höjd?

Ja, det kan man. I ett flygplan eller en fjälltopp över 2400 möh är luften tunnare pga reducerat partialtryck men det är fortfarande 21% syre, 78% kväve i luftblandningen. Antändningsprocessen får därmed tillgång till syre och därmed göra en eld möjlig. I en miljö med Inert Luft är syrenivån reducerad till 15-16% utan att andra…

Läs mer

Varför rekommenderas Inert Luft till datarum, arkiv och museimagasin?

Förutom att man med Inert Luft får en luftblandning där det inte är möjligt att tända eld, ger syrereducerad luft även den effekten att oxidering reduceras. Detta medför att nedbrytninshastigheten på material som lagras i Inert Luft sänks. Metoden är välkänd inom vakuumförpackning av mat där man suger ut syret, eventuellt tillsätts kväve för att…

Läs mer

Hur omfattande är utrustningen för att skapa Inert Luft?

Jämfört med konventionella släcksystem kräver Inert Luft anläggning lite – inte minst i förhållande till de rörsystem som krävs. Anläggningens storlek är inte beroende av rummets samlade volym utan snarare rummets läckage, dess lufttäthet, hur snabbt rummet skall fyllas med Inert Luft, aktivitetsnivå och antal människor som skall uppehålla sig där samtidigt. Kontakta oss för…

Läs mer

Hur tätt måste rummet vara för att kunna använda Inert Luftanläggning?

Rum skall vara så lufttäta som möjligt för att vara ekonomiskt och effektivt. Vi kan leverera utrustning som reducerar syrehalten ned till 15% i nästan alla rum men ju mer förseglat rummet är, desto lägre blir driftskostnaderna. För större anläggningar kan det bli stora skillnader i kostnad mellan ett bra och ett dåligt förseglat rum….

Läs mer

Vilket underhåll krävs?

Underhållsintervallen är jämförbara med ordinarie brandlarmsystem. Anläggningen bör ha tillsyn var sjätte månad och luftfilter byts en gång per år. Kompressor, inertluftgenerator och tillhörande membran har en förväntad livslängd på tjugo år om serviceintervall görs som ovan (inklusive byte av slitagedelar och oljebyte). Hypoxic Technologies erbjuder ett standard serviceavtal knutet till garantiansvaret som de påtar…

Läs mer

Hur påverkas Inertluftanläggning av existerande ventilationsanläggning?

Eventuella klimat-, ventilations- och värmeanläggningar måste avgränsas till att endast omfatta de(t) rum(men) som Inertluftanläggningen skall betjäna, annars försvinner inertluften ut i kanalerna och det blir antingen omöjligt att fylla rummet med tillräcklig mängd Inert Luft eller så eskalerar driftskostnaderna okontrollerbart. Det är fullt möjligt att koppla en Inert luftanläggning till existerande ventilations-/klimatanläggning men det…

Läs mer